Iskolánkban a 2024-2025-ös tanévtől folytatódik az angol tagozat

Az új Nemzeti Alaptanterv előírásainak megfelelően átalakítottuk nevelési programunkat. Az emelt szintű angol oktatás (tagozat) 3. évfolyamtól indul felmenő rendszerben. Majd a heti kötelező órán felül plusz két órát kapnak a tagozatos tanulók. Ez minden felső évfolyamon heti 5 órát jelent, amikor bontott csoportban tanulják az angol nyelvet.

3. osztálytól indul az emelt angol irányultság

Alsó tagozaton, az angol irányultságot választók a harmadik évfolyamon heti két, a negyedik évfolyamon heti négy foglalkozáson vesznek részt.

A kommunikáció, a páros és csoportos munka valamint a digitális csatornák fontos szerepet kapnak a tagozaton

A felső tagozaton a hangsúly áttevődik a nyelvelsajátításról a tudatos nyelvtanulásra. A középpontban idegen nyelvi kommunikáció áll, és egyre hangsúlyosabbá válik, hogy a tanulók valós nyelvi helyzetekben tudják használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi tudatossággal rendelkezzenek. Az emelt óraszámú angol nyelvi tantervben szereplő portfoliós munkák segítik, hogy a tanulók képessé váljanak arra, hogy önállóan, digitális csatornákon keresztül is megértsék az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket, tudjanak önállóan szöveget alkotni szóban és írásban.  A 7. évfolyamon az emelt szintű angol nyelvi csoportban tanulók a tanév végén Origó Junior Nyelvvizsgát tesznek. A nyelvvizsga követelményrendszere A2-es szintnek felel meg.

Az irányultság ráhangol a tagozatra

Az alsó tagozaton elsődleges célunk játékos feladatokkal, dalokkal, mondókákkal a nyelv megszerettetése, a tanulás iránti pozitív attitűd kialakítása, a beszédértés és a kommunikációs készség fejlesztése, értő olvasás készségének kialakítása, célnyelvi írás bevezetése. A tanulókat szoktatjuk a célnyelvi óravezetéshez, ismerkednek a célnyelvi kultúra ünnepeivel, szokásaival, az önálló nyelvtanulóvá válást segítő tanulási stratégiákat alakítunk ki.

A tagozat több mint egyszerű felkészülés a továbbtanulásra

Az emelt angol tagozaton nemcsak nyelvi jártasságot és magabiztosságot szereznek tanulóink, de könnyűszerrel vágnak neki a felvételi vizsgáknak a nyolcadik év végén. Tudatos nyelvhasználóként az angol nyelv használata és további nyelvek elsajátítása nem okozhat gondot számukra.

Szívből ajánljuk Önöknek az angol irányultságot és emelt angol tagozatot!

Kérdéseikre szívesen válaszolunk az hajnaneni@gmail.com e-mail címen.