Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola

OM: 037738

2040 Budaörs, Ifjúság u. 6.
Igazgató: Turcsik Viktor
Telefon:          (23)420-949
Fax:                 (23)424-078
E-mail:            titkarsag@herman.hu  ;  igazgato@herman.hu
Honlap:           www.herman.hu

Beiskolázási körzethatárok Budaörsön

A beíratozás 2021. hirdetményét innen töltheti le

Ide kattintva nézheti meg az elektronikus beiratkozás menetét.

Az Iskolacsengő 2021 kiadvány, mely az Önkormányzat összes intézményéről ad rövid tájékoztatást innen töltheti le.

Sikeres regisztráció után nem kell kiválasztani az intézményt a belépéshez.
A kitöltés után a megtekintés fülre kattintva kinyomtathatók a dokumentumok, amelyet kérjük, aláírva és tanúkkal aláíratva hozzanak magukkal!

A beiratkozással kapcsolatos letölthető dokumentumok:

Etika hit- és erkölcstan nyilatkozat

Lakcímnyilatkozat

Törvényes képviselő nyilatkozat

Szülői adatkezelési hozzájárulás

Beiskolázásért felelős: Laczkóné Rabóczi Ildikó
Telefon: (30)607-14-50
e-mail:        lrildiko@freemail.hu

Tisztelt Szülők!

Az egyházak hitoktatással kapcsolatos tájékoztatóit az alábbi linkeken tölthetik le:

Evangélikus hitoktatás

Buddhista hitoktatás

Református hitoktatás

HIT Gyülekezete hitoktatás

Görög Katolikus hitoktatás

HELYEM A KÖZÖSSÉGBEN

Kedves Szülők!

Minden évben nagy izgalommal várjuk a beiskolázási időszakot. Vannak szülők, akik magabiztosan választanak iskolát, sokak számára azonban új ez a helyzet. Az első iskolai években dől el, hogyan viszonyul majd később a gyermek a tanuláshoz, mennyire lesz nyitott az új ismeretekre, a közös munkára.

A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola egyedülálló rugalmassággal alkalmazkodik a folyamatosan változó társadalmi igényekhez, ugyanakkor a közel négy évtized alatt kialakult hagyományok megfelelő érzelmi és értelmi stabilitást adnak diákjainknak a tanuláshoz. Mindent megteszünk azért, hogy tanulóink örömteli légkörben, személyiségük pozitív elemeinek kiaknázásával készüljenek a felnőtté válásra.

A „Herman” által nyújtott lehetőségek bizonyára elnyerik majd tetszésüket. Kérjük, mielőbb látogassanak el hozzánk, nézzenek körül és válasszanak bennünket!

Rugalmas osztályszervezés

Minden osztályban minden irányultság

A 2021/2022-es tanévben három első osztályunk indul.

Mind a három első osztályban Meixner-módszerrel folyik az írás és olvasás tanítása. E módszer az értő olvasás kialakításában és a helyesírás megalapozásában vitathatatlan érdemeket szerzett.

A Hermanban budaörsi logopédusok egyedülálló innovációja mentén alkalmazzuk ezt a módszert, amely érzelmi hidat épít ki a gyermek és a betű között. Mesébe, zörejekbe-zajokba öltöztetjük a betűtanulást, hogy igazi élményként alakuljon ki a gyerekek írásbelisége.

A logopédusokkal közösen kidolgozott program alapján komplex kommunikációs képzést is folytatunk. Ez egyfelől hozzájárul az anyanyelvi szóbeliség és írásbeliség minél tökéletesebb kialakulásához, másfelől a beszédészlelés fejlesztésével a későbbi idegen nyelvi tanulmányokat alapozza meg.

Az első két évben (bevezető szakasz) heti két alkalommal kommunikáció órán vesznek részt a gyerekek. A kommunikáció tantárgy a dráma, valamint a nyelv- és beszédfejlesztés elemeivel támogatja meg az alapkészségek elsajátítását, és nagyobb lehetőséget biztosít a differenciált képességfejlesztésre.

Iskolánkban az alapozás után, második osztály második félévében, kellő tapasztalat birtokában és a tanulók érdeklődési területének megismerése után, a tanítók segítségével választhatnak képzési területet a szülők.

Harmadik osztálytól a következő irányultságok állnak rendelkezésükre:

 

  • emelt angol nyelvi képzés
  • rajz-kézműves irányultság és emelt szintű rajz képzés
  • matematika irányultság és tagozat
  • általános képzés – csízió

 

E rendszerben a rajz, az informatika, és az idegennyelvi órák azonos időpontban lesznek, így a gyerekek a választott osztálytól függetlenül vesznek részt azokon. A többi tantárgyat továbbra is megszokott tanítójukkal tanulhatják.

Irányultságok-képzések

Kedv és tehetség

Az irányultságokra jelentkező gyerekek a választott tantárgyakat emelt óraszámban, magasabb követelményszinten, bontott csoportban, szaktanárok vezetésével tanulják.

Idegennyelvi képzés

Harmadik osztályban heti 2 órában, negyedik osztályban heti 4 órában, a felső tagozaton heti 5 órában valósul meg az emelt szintű angol nyelvi képzés.

Az alsó tagozaton elsődleges célunk játékos feladatokkal, dalokkal, mondókákkal a nyelv megszerettetése, a tanulás iránti pozitív attitűd kialakítása, a beszédértés és a kommunikációs készség fejlesztése, értő olvasás készségének kialakítása, célnyelvi írás bevezetése. A tanulókat szoktatjuk a célnyelvi óravezetéshez, ismerkednek a célnyelvi kultúra ünnepeivel, szokásaival, az önálló nyelvtanulóvá válást segítő tanulási stratégiákat alakítunk ki.

Akik nem idegennyelvi irányultságot választanak, azoknak negyedik osztálytól heti két órában, felső tagozatban heti három órában van lehetőségük angol vagy német nyelv tanulására.

Az angol tagozatról bővebb információ itt található

Rajz-kézműves irányultság és emelt szintű rajz képzés

A kisgyerekek önkifejezésének legkedveltebb formája a rajzolás. Városunk óvodásai évek óta nagy számban vesznek részt rajz-pályázatainkon. Az alsósok életkori sajátosságaihoz ez a képzési forma áll a legközelebb. Olyan világ nyílik meg itt a tanulók előtt, mely szabadjára engedi kreativitásukat, gazdagítja érzelemvilágukat, és olyan sikerélményeket ad, amely az élet minden területén kifejti jótékony hatását.

Szeretnénk elérni, hogy tanulóink a művészetek iránt fogékony, minden területen művelt, magabiztos felnőttekké váljanak.  A kis művészek kiemelkedő eredményeket érnek el a körzeti és országos pályázatokon, legtehetségesebb diákjaink pedig művészeti középiskolákban folytathatják tanulmányaikat.

Itt talál bővebb információkat az emelt szintű rajz képzésről.

Matematika irányultság és tagozat

A Herman új nevelési programja – összhangban az alaptanterv törekvéseivel – fontos feladatának tekinti a tanulók problémamegoldó képességének fejlesztését. Az irányultságos, majd később a tagozatos órákon rengeteg eszközzel, játékkal, kézzelfogható kihívásokkal találkoznak a gyerekek. Az órák egy részén továbbra is digitális környezetben dolgozunk. A matekosok sok olyan programot és applikációt használnak majd, melyek matematikai, informatikai, gazdasági és vállalkozói kompetenciákat fejlesztenek.

A matematika tagozatról itt olvashat részletes információkat.

Általános irányultság – csízió

Gyerekek, akik 2. osztályosan még nem tudják eldönteni, milyen műveltségi terület az erősségük, szülők, akik még úgy látják gyermekük érdeklődése nem határozottan egy tantárgy felé mutat, és jobban szeretnék, ha gyermekük még időt kapna, hogy személyisége kibontakozzon, tanulási képességei fejlődjenek –  számukra indítottuk el a csízió órákat.

Ide kattitva olvashat bővebben a csízióról.

Fejlesztés és tehetséggondozás

Egyéni utak, közös célok nyolc éven át

Az egyéni bánásmódot különösen igénylő diákjainkkal a pedagógiai munkát segítő, tapasztalt szakemberek foglalkoznak, egyénileg és mikro csoportokban.

Szívügyünk a tehetséggondozás, a kiemelkedő képességek gondozása is.

Első évfolyamtól kezdve projektekben gazdag pedagógiai módszerekkel alkotunk a gyerekekkel, melyeknek záró foglalkozásán szívesen látjuk a szülőket is. A projektmunka egyaránt szolgálja a felzárkóztatást és a tehetséggondozást.

A felső tagozaton a már emelt szintű képzésünkön, illetve az irányultságainkon kívül hét éve indítottuk a matematikában tehetséges tanulók kiscsoportos foglalkozását.

A tehetségfejlesztő szakértő által kiválasztott gyerekek külön csoportban vesznek részt a matematika órákon, ahol játékosan, sok eszközt használva fejlesztjük logikus gondolkodásukat, kreativitásukat.

Persze nem csak a matematikai géniuszokat fejlesztjük. „Tehetségvadász” szemlélettel fordulunk minden gyermek felé: keressük, ki miben jó, mi az erőssége.

Tartalmas szabadidő

Tanítás után is a szárnyaink alatt

 

A tanórán kívüli foglalkozások is a nevelő-oktató munka kiemelkedően fontos színterei. Napközink nem csak a házi feladatok elkészítését és az órára való felkészülést szolgálja, hanem hasznos, ugyanakkor szórakoztató időtöltést is kínál a gyerekeknek. Felső tagozatunkon klubnapközi és tanulószoba üzemel.

Szakköreink szinte minden területen várják az érdeklődő diákokat. A művészetek kedvelői helyben tanulhatnak zenét, részt vehetnek az énekkar munkájában, a rendszeres színházlátogatásokon, foglalkozhatnak agyagozással és tűzzománc-készítéssel.

1100 m2-es, városi szinten egyedülálló tornacsarnokunk, sportpályáink mindennap fogadják a mozgásra éhes hermanosokat.

Telente sítábort, a nyári szünidőben kerékpáros tábort és kézműves tábort szervezünk. Külföldi útjaink jó alkalmat teremtenek a tanult idegen nyelv használatára.

Erdei iskola programunk fő célkitűzése országunk természeti és kulturális kincseinek megismerése. Emellett olyan alkalom ez a közös tanulásra, mely komplexitásánál fogva felbecsülhetetlen értékű.

Igazi közösségformáló erőt adnak társas rendezvényeink: a „Miénk a színpad”, és a Farsangi bál, melyekben összemosódik a tanórai és tanórán kívüli tevékenység.

Minőségpolitika

Szükségünk van a véleményére!

Az intézmény és a szülői ház együttműködése elengedhetetlen a hatékony munkához. Ennek érdekében a rendszeres személyes kapcsolattartáson túl, minden évben kétszer szülői fórumot szervezünk, és időről időre kérdőíves formában is kérjük a családok véleményét intézményünkről. Keressen minket személyesen, levélben, telefonon, faxon, e-mailen, vagy nézze meg honlapunkat és mondja el véleményét!

Kollégáink továbbképzésével, saját innovációinkkal és jó gyakorlatok átvételével maradunk korszerűek. A Herman csapata arra törekszik, hogy az iskola befogadó, elfogadó és fejlesztő közeg maradhasson, ahol a generációk együttműködése felbecsülhetetlen értéket teremt.